Cultuureducatie

Cultuureducatie is een afdeling van De Bibliotheek Schiedam. Wij ondersteunen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij een vraaggerichte invulling van kunst- en cultuureducatie. We geven advies en informeren over actueel cultuuronderwijs. We coördineren het aanbod en organiseren bijscholing. Ook faciliteren we de overlegstructuur en ontmoetingen met scholen en culturele aanbieders.

Contact

Bibliotheek Schiedam

Vijgensteeg 2

3111 PT Schiedam

Wie zijn wij?

Cultuureducatie is een afdeling onder de Bibliotheek Schiedam. Wij ondersteunen de basisscholen en het voortgezet onderwijs bij een vraaggerichte invulling van kunst- en cultuureducatie. We geven advies en informeren over actueel cultuuronderwijs. We coördineren het aanbod en organiseren bijscholing. Ook faciliteren we de overlegstructuur en ontmoetingen tussen scholen en aanbieders.

Met onze ondersteunende werkzaamheden maken we kunst en cultuur breed toegankelijk voor kinderen en jongeren in Schiedam. We coördineren de cultuureducatielijn Cultuurparels voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8. De Cultuurparels hebben we ontwikkeld in samenspraak met de scholen en culturele instellingen. Ook verbinden we kunstvakdocenten aan scholen met taalbevordering als speciaal aandachtsgebied.

In de vrije tijd organiseren we de Wijkcultuurklassen. Basisschoolleerlingen uit heel Schiedam volgen in hun eigen wijk (school of buurthuis) kunstlessen in een kunstdiscipline naar keuze. De Wijkcultuurklassen dragen bij aan talentontwikkeling en introduceren leerlingen bij lokale culturele aanbieders.

De verbinding tussen de culturele instellingen en het voortgezet onderwijs leggen we o.a. met het project Culture Sneak Peek. Brugklassers bezoeken in de eerste schoolweek culturele hotspots. In een workshopcarrousel leren zij elkaar en cultureel Schiedam beter kennen.

Voor docenten organiseren we bijscholing in cultuuronderwijs. We organiseren eenmaal per jaar de cursus Interne Cultuurcoördinator. Daarmee hebben we inmiddels meer dan 30 docenten opgeleid tot aanspreekpunt voor kunst en cultuur op school. Ook organiseren we workshops op maat voor schoolteams met als doel inspireren, draagvlak vergroten en indien gewenst overdragen van vaardigheden (docent verzorgt zelf kunstlessen).

We zorgen dat scholen en culturele aanbieders elkaar weten te vinden. Vraag en aanbod op het vlak van cultuuronderwijs sluit daardoor goed op elkaar aan. We organiseren overleg, ontwikkelbijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten. Via de website, nieuwsbrief en socials informeren we de betrokkenen over de actualiteit en relevante ontwikkelingen.

 

Kunst & cultuureducatie

Cultuur maken we samen! We hechten veel waarde aan vrije en gelijke toegang tot kunst en cultuur. Door kunstvakken te volgen, ontwikkelen leerlingen creativiteit en probleemoplossend vermogen. Zij leren samenwerken, presenteren en ontwikkelen hun beeldende, muzikale, dansante en theatrale expressie. Door bezoek aan culturele hotspots in de stad krijgen de leerlingen waardering voor de hen omringende cultuur en ontwikkelen daar hun eigen mening over. Om deze belangrijke doelen te bereiken werken we nauw samen met scholen en culturele instellingen en kunstvakdocenten. Gemeente Schiedam, Fonds voor Cultuurparticipatie en de schoolbesturen maken de projecten financieel mogelijk.

Cultuurparels

Het volgen van de leerlijn Cultuurparels waarborgt een brede ontwikkeling cultuureducatie voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. De uitvoering van de Cultuurparels vindt plaats in opdracht van de schoolbesturen die garant staan voor het budget van 10 euro per leerling per jaar. De programma’s van de Cultuurparels zijn samen met de instellingen en scholen ontwikkeld. Door de Cultuurparels te volgen, bezoekt elke bouw eenmaal elke culturele instelling in de stad.

Cultuurparels aanbod

Kunstvakdocenten

Wil je de gymlessen op school eens afwisselen met speciale dansworkshops? Zoek je een regisseur voor de eindmusical van groep 8? Of wil je graag een kunstenaar in de klas die lessen rondom een bepaald thema komt geven? Onze kunstvakdocenten staan voor je klaar en denken graag mee over welk lesprogramma het beste bij jouw vraag zou kunnen aansluiten.

Kunstvakdocenten aanbod

Wijkcultuurklassen

Cultuureducatie organiseert in samenwerking met de Wijkschoolvereniging gratis naschoolse kunst- en cultuurlessen voor leerlingen van de basisschool. In de Wijkcultuurklassen maken leerlingen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende kunstdisciplines. Het lesaanbod is wijkgebonden, leerlingen kunnen zich inschrijven voor lessen in de wijk waar zij naar school gaan óf wonen.

Wijkcultuurklassen aanbod

Contactpersonen

Vragen over de Parelacademie?

Erik van Duijvenbode

Teamleider Cultuureducatie, Projectleider Parel Academie, Consulent cultuuronderwijs PO

Vragen over de Cultuurparels, kunstvakdocenten, Wijkcultuurklassen of het kunst & cultuur aanbod?

Margo Onnes

Projectleider Parels van Schiedam en Wijkcultuurklassen, Consulent cultuuronderwijs PO

Vragen over het VO aanbod?

Caty Palmen

Projectleider Culture Sneak Peek, Consulent cultuuronderwijs PO en VO

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het ministerie van OC&W startte in 2012 met een landelijke subsidieregeling om kunst en cultuur een duurzame plek te geven in de lespraktijk van basisscholen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft uitvoering aan deze subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Lokaal heeft de gemeente Schiedam aan De Bibliotheek Schiedam de rol van coördinator toegewezen. Met het programma Cultuur op School geeft de afdeling cultuureducatie van De Bibliotheek Schiedam invulling aan deze opdracht. Cultuur op School bevordert de borging van cultuuronderwijs met advies aan scholen, bijscholing van leerkrachten en educatoren, het verbinden van vraag en aanbod en het informeren van betrokkenen.

De schoolbesturen Primo, Siko, Sic en Uniek dragen bij aan het succes van Cultuureducatie met Kwaliteit door bekostiging van deelname door leerlingen aan de cultuureducatielijn Cultuurparels. Ook bekostigen zij de uitvoering van bijscholing aan leerkrachten op het vlak van cultuuronderwijs.

Cultuur op School werkt bij de uitvoering nauw samen met scholen, culturele aanbieders en collega instellingen, waaronder Code Groen, Wijksportvereiging, KADE40, CMK Hoeksche Waard en Rozet. Kunstgebouw treedt op als lokale penvoerder.

Toelichting financiën

Alle leerlingen verdienen gelijke toegang tot kunst en cultuur. Maar hoe financieren we dat? Gemeente Schiedam, schoolbesturen, scholen en Fonds voor Cultuurparticipatie dragen allen bij aan de financiële dekking. Onze coördinerende rol bekostigt de gemeente in combinatie met een CMK-subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie. De uitvoering van kunstlessen en bezoek aan culturele instellingen onder schooltijd bekostigt het onderwijs. De naschoolse Wijkcultuurklassen bekostigt de gemeente Schiedam.

Deze bekostiging is mede een afspiegeling van het brede draagvlak dat er bestaat in Schiedam voor kwalitatief cultuuronderwijs, dat toegankelijk is voor alle leerlingen tussen 4 en 18 jaar. Daar mogen we trots op zijn en dat moeten we koesteren.